۱۳۸۴ اسفند ۲۴, چهارشنبه

امروز نی نی کوچولو آمد ...
با دستهای کوچکش ....
با منبع خدادادی حس لطیفش ...
با احساس خالص و بی کلکش ...

ما به کودکان مدیونیم ... بخاطر:
نقشی که در تعادل جهانی لبریز از عصبیت مردانه دارند
شوری که در دل‌های مرده شهر می‌ریزند
یاد‌آوری عشق ... که نمرده است ... و می‌شود بی‌محاسبه ... بی‌حساب .... دوست داشت

بخاطر ... پرده‌برداری از خاطرات گرد گرفته لحظه‌های خواستن ... و کشش ..
و جوشش موج ...
و انبساط حس ...
و گردباد تمرکز ...
و سرگشتگی عقل ...
و تداوم حال ....
و تبسم گوجه ...

هیچ نظری موجود نیست: